Insatser

Utöver stöd och praktisk hjälp i kontakten med myndigheter hjälper vi bland annat även till med

 • Föräldrastöd
 • Stöd i vuxenblivandet
 • Kontantdisponering
 • Observationer av t.ex. föräldraförmåga inkl. Skriftliga rapporter utifrån BBIC vid placering med barn.
 • Kontinuerlig uppdatering
 • Genomförandeplan
 • Jag-stärkande samtal
 • Här och nu samtal
 • Vecko– eller månadsaktiviteter
 • Utslussboende med kontaktperson efter bedömning
 • Hot och riskbedömning enligt Sarah, Patriark eller FREDA.
 • Trappan-samtal
 • Uppföljning efter avslutad placering
 • Hämtning vid placering och avflytt efter överenskommelse
 • Tolkade samtal vid behov

Varje insats anpassas efter den enskildes behov.